Goodtech har vunnit två uppdrag värda ca 200 Mkr längs spåret

Under försommaren har Goodtech tilldelats två stora järnvägsprojekt av Trafikverket och Stockholms Läns Landsting (SLL). Båda projekten har nu utmynnat i kontrakt som tillsammans är värda cirka 200 miljoner svenska kronor.

Goodtechs kontrakt med Trafikverket avser en totalentreprenad i järnvägsprojektet Y:et, ett samlingsnamn för olika delprojekt i Trafikverkets satsning för snabbare persontransporter, ökad kapacitet och säkerhet mellan Jönköping, Nässjö och Värnamo. Uppdraget omfattar bland annat ansvar för Ban-, El-, Signal-, Tele-, Mark- samt Broarbeten (BESTM) och löper över tre år fram till färdigställandet under våren 2018.

Kontraktet med Stockholms Läns Landsting (SLL) avser en utförandeentreprenad för Östra Station i Stockholm och omfattar ban-, el-, signal-, tele-, mark- samt plattformsarbeten. Entreprenaden, som är en viktig del i den pågående upprustningen och kapacitetshöjningen av Roslagsbanan, utförs huvudsakligen under en större avstängning och anläggningen skall i sin helhet var färdigställd i oktober 2015.

-    Goodtechs satsning på totalentreprenader inom järnväg, som bland annat rymmer egna resurser inom projektering och utförande, är fortsatt framgångsrik. Vi ser fram emot att använda vår samlade kompetens till att säkerställa lyckade projekt för både Trafikverket och SLL samt alla framtida resenärer som efter ombyggnaden får kortare restider och minskad störningskänslighet, säger Göran Jakobsson, Goodtechs Regionchef inom Infra System.

Göran Jakobsson avslutar med att fastslå att de två nya uppdragen säkerställer fortsatt tillväxt och möjlighet till behov av nyrekrytering till verksamheten inom Infra med hela landet som arbetsyta och utgångspunkt från kontoret samt verkstaden i Arboga.

För ytterligare information kontakta:
Göran Jakobsson, Regionchef, Goodtech Infra System, tel +46 70 713 08 12, e-post goran.jakobsson@goodtech.se
Jan Hintze, Goodtech Power & Infra, tel +46 70 926 80 60, e-post jan.hintze@goodtech.se