Säkerhetsvecka en viktig del i Goodtechs arbetsmiljöarbete

I Sverige rapporterades det under föregående år 344 elolyckor och 227 tillbud enligt Elsäkerhetsverket. Övervägande del av rapporterade olyckor för yrkesmän beror på arbetsfel, nämligen att fel arbetsmetod har använts eller att rutiner frångåtts. Varje elolycka, även mindre strömgenomgång, är inte godtagbart enligt Goodtech som är en av landets ledande leverantörer av eltekniska installationslösningar.

Goodtech arbetar kontinuerligt med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor för att skapa en trygg och säker arbetsplats för sina medarbetare, uppdragsgivare och leverantörer. Uppstarten av en årlig återkommande säkerhetsvecka med premiär den 23-27 november 2015 blir nu en viktig del i detta arbete. 

- Genom att sjösätta en vecka med säkerhetsfokus vill vi öka medvetenheten och på så sätt stimulera till en mer proaktiv säkerhetskultur hos våra medarbetare och våra samarbetspartners samt för elteknikbranschen i stort. Jag ser fram emot veckan och att besöka några av våra projektplatser för att lyssna och ta del av hur våra medarbetare ser på sin arbetsmiljö och hur den kan bli ännu tryggare, kommenterar Olle Backman, koncern VD i Sverige. 

För Goodtechs del är intern rapportering och uppföljning av incidenter viktigt. De senaste åren har antalet inrapporterade arbetsplatstillbud och olyckor till en viss del ökat inom bolaget. Något som emellertid inte ska tolkas att arbetsplatserna blivit osäkrare utan tvärtom att det vittnar om att kunskap, medvetenhet och vikten av att ta varje incident på allvar ökat. 

- För att dra lärdom är incidentrapporteringen viktig och en naturlig del i Goodtechs uppföljning av arbetsmiljön samt en indikator på hur säkerheten på våra arbetsplatser utvecklas över tiden. Vi kan med stolthet konstatera att Goodtechs olika verksamheter utvecklat och förbättrat sitt arbetsmiljöarbete de senaste åren, förklarar Susanne Häggström, Arbetsmiljö- & Säkerhetsansvarig inom Goodtech.   

Fokus på elsäkerhet och att uppnå nollvisionen  
Med start i år lyfter Goodtechs säkerhetsvecka fram ett område som är avgörande för en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats. Först ut blir Elsäkerhet, ett område som föll naturligt med tanke på företagets kompetensområden och elfaran som en av de största och allvarligaste arbetsmiljöriskerna.

- Säkerhetsveckan kommer att omfatta olika aktiviteter med allt från riktade skyddsronder till inslag där alla medarbetare får en central roll. En viktig del är att skapa ett forum för att fånga upp idéer om förbättringsmöjligheter och nödvändiga åtgärder inom arbetsmiljöområdet och då framförallt inom elsäkerhet, säger Susanne Häggström.

Goodtech har goda förhoppningar på att säkerhetsveckan ska bidra ytterligare till att företaget närmar sig sin målsättning om en nollvision avseende skador och olyckor i samband med arbete – #ingaskadorpåjobbet. 

För ytterligare information kontakta:
Susanne Häggström, Arbetsmiljö- & Säkerhetsansvarig Goodtech, tfn +46 70 269 50 29, E-post: susanne.haggstrom@goodtech.se